Pályázó neve:

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító Ingatlanfenntartó -és Hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:

MENÁZSI Non-formális nevelés-oktatás megvalósítása a Monostori Erődben

Szerződés száma:

EFOP-3.3.2-16-2016-00373

Támogatás összege (Ft):

29 988 912

Összköltség (Ft):

29 988 912

A támogatás mértéke 100%.

A projekt megvalósításának kezdete:

2018. 03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:

2019.0831.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:

2019.11.29.

A projekt részéletes szakmai tartalma a következő:

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. jogelődje révén 2000 óta vagyonkezelője a Világörökség várományos Komáromi Erődrendszer magyarországi erődjeinek. E tevékenysége során a tárgyi és szellemi kulturális örökségünk megóvása, hagyományaink jövő generációinak való átadása a fő feladata.

Az iskolán kívüli, non-formális oktatás-nevelés nézetének, módszerének elterjedésével egyre népszerűbb kirándulási célponttá váltak a múzeumok, történelmi emlékhelyek, közöttük a komáromi erődök is. 2008 óta múzeumpedagógiai foglalkozások, interaktív csoportos foglalkozások is elérhetők a helyszínen, a mindig izgalmas tárlatvezetés mellett

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. megjelenésében, rendezvénystruktúrájában és szolgáltatásaiban a történelmi hagyományokat, értékeket helyezi középpontba. Célja, hogy a hadi kulturális és helyi hagyományokra építve, azokat a mai kor embere számára értelmezve, értékteremtő, minőségi közösségi élményt nyújtsanak a látogatóknak, minél több érdeklődőt vonzva az erődökbe.

A közelmúltban megújult program- és rendezvénystruktúránk célja, hogy felvillantsa Komárom híres szülötteinek, hőseinek életpályáját, vegyítve a hagyományos időutazást az interaktív megközelítéssel, a nemformális tudásmegosztást a felhőtlen kikapcsolódással.

A stratégia megújítása során elsődleges szempont volt a történelmi, autentikus környezet, a helyspecifikus, csak itt átélhető, megélhető, megismerhető, elsajátítható kulturális élmény kialakítása, létrehozása, melynek meg kell felelnie a fenntarthatóság  elvárásának, éppúgy, mint az egyenlő esélyű hozzáférés elvének.

A programok során Erőd nemcsak mint háttér, de mint valós történelmi tér jelenik meg, ami nem pusztán díszletként funkcionál, hanem integráns része a programnak.

A programok kiemelt célcsoportját a komáromi járásban és a régióban élő gyerekek, kisgyermekes családok és a fiatalok jelentik. Kiemelten kezeljük a helyi, kistérségi és a határon túli magyar ajkú iskolásokat, illetve az Y generáció tagjait, akik ha részesévé válnak a kulturális közegnek, annak szeretetét később gyermekeikre is átörökíthetik.
Az erőd rendezvényterei akadálymentesek, így a programok elérhetők kerekesszékkel is. A társaság 2014-ben elkészítette és bevezette Esélyegyenlőségi és a Fenntarthatósági tervét is.

Fontos szempont, hogy az Erőd által hordozott történelmi üzenet a helyiek identitásának részévé váljon, büszkék legyenek Komárom múltjára, azt összekötő kapocsként éljék meg. A programok, rendezvények üzenete a nemzeti múlt értékeinek adaptálása a mai kor embere számára, illetve a nemzeti identitás erősítése.

Jelen projekt keretében 5 átfogó fejlesztési célt fogalmaztunk meg, melyeket tematikus, programcsomagokkal kívánunk elérni. A Monostori Erőd Nonprofit Kft. jelenleg 37 fő alkalmazottal és külsős partnerekkel látja el feladatát. A munkatársak között többen felsőfokú (tanító, tanár, (testnevelés, történelem), művelődésszervező, örökségmenedzser, fenntartható fejlődés szakreferens, néptánc-kultúrantropológia, könyvelő, adótanácsadó), és közművelődési szakember végzettséggel rendelkeznek. A Társaság gyakorlattal rendelkező közbeszerzésért felelős munkatársat foglalkoztat.

Az informális nevelési-oktatási programokkal, foglalkozások rendszerbe szervezésével, stratégiai fejlesztésével célunk, hogy Társaságunk a köznevelési – közoktatási szolgáltatók rendszerében olyan stabil, minőségi szolgáltatóként legyen jelen, mely a gazdag kulturális örökséggel bíró Komárom városában az egyedi, helyspecifikus, autentikus környezetben megvalósuló élményszerű ismeretszerzést tudja nyújtani a 6-24 éves korosztály számára.

A projekt keretében elérendő célok:
– Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves) száma : 1040 fő
– Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása az együttműködő nevelési-oktatási intézményekből : 208 fő
– Egyéni igényekre szabható, tartalmában és módszerében megújított, hosszú távon fenntartható, biztosítható oktatási-nevelési program: 5
Terveink szerint a tematikus foglalkozások során az alábbiak megújítása, fejlesztése történik meg: Az erőd szovjet korszakát bemutató kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzet (2011) megújítása. A Dr. Gyurkó János Tanösvény Duna-parti szakaszának feldolgozását segítő foglalkoztató füzet (2008) aktualizálása, információk bővítése. A kenyér történetét, a tájegység hagyományos sütőipari termékeinek megismerését lehetővé tevő foglalkoztató füzet (2002) fejlesztése. A Várak-Erődök-Vitézek kiállítás vezetőjének (2000) átdolgozása múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetté. A Duna-menti tradicionális mesterségeket bemutató, ismertető tananyag fejlesztése.
A tematikus foglalkoztató füzetek online közzétételre kerülnek az erőd honlapján. A projekt zárását követően az erődbe érkező iskolás csoportok pedagógusai az előzetesen letöltött foglalkoztató füzetek és a lekérhető tanári instrukciók birtokában akár önállóan is megszervezhetik tanórán kívüli foglalkozásaikat.